Játékszabályzat

Magyar Vöröskereszt logó -

A Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. megyei szervezetének társadalmi vállalkozása.

Játékszabályzat

01. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete (3531 Miskolc, Győri kapu 123., továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott www.facebook.com/tucernaszeretet és www.facebook.com/heverde Facebook oldalon futó Nyerj egy babzsákfotelt! nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

02.  Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet- felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

2.2 Amennyiben a játékban résztvevő nagykorú személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a játékban történő részvételre, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.3 Amennyiben a játékban résztvevő nagykorú személy cselekvőképességében teljesen korlátozott, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.4 A cselekvőképtelen kiskorú személy nevében a törvényes képviselője jár el.2.5 A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.6 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.7 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.8 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

03.  A játék időtartama, menete

3.1 Játék ideje: 2023.05.11-2023.05.28

3.2 A nyertes kiválasztásának időpontja: 2023.05.29

3.3 Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Tű, Cérna, Szeretet Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

3.4 A játékban résztvevőknek a közzétett poszt alatt kell véleményt írniuk a kedvenc termékükről, anyag és forma megjelölésével. Mi az a fajta babzsák amit esetleg hiányolnak. A posztot megosztani, like-olni lehetséges, de nem feltétele a nyereményjátéknak.

04. Nyeremények, nyertesek

4.1 A játékos nyereménye: A Szervező a játék időtartamának lezárulta után kiválasztja a nyertest, akinek nyereménye egy 59000 Ft értékű Hug-Me kutya alakú babzsákfotel gyerekek részére. A nyeremény készpénzre nem váltható, és át nem ruházható.

A nyertes vállalja, hogy a nyeremény átvételéről, és használatba vételéről fényképet és videófelvételt készít és azt közösségi oldalán közzé teszi, valamint vállalja, hogy ezeket a média tartalmakat részünkre is átadja. Hozzájárul, hogy felhasználjuk marketing céljainkra.

A Játékban pót nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díj újbóli kisorsolása nem történik meg.

4.2 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

az értesítő e-mailre 5 munkanapon belül nem válaszol;

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/ eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

05. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel massengeren, illetve e-mail üzenet útján vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem az e-mailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

06. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

07. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

08. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

8.1.1 A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

8.1.2 Az Érintett adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Játék résztvevőinek adatait a B.-A.-Z. Megyei Vöröskereszt a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási (hozzájárulás visszavonása tárgyában tett) nyilatkozatának kézhezvételéig, de legfeljebb játék időtartama alatt kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:

-hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

-feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes

adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

09. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.